www.belgium.be Logo of the federal government

Wat is de Rol van de Federale Audit inzake integriteitsschendingen binnen het federale openbare ambt?

De Federale Audit staat in voor het onderzoeken van mogelijke integriteitsschendingen binnen het federale openbare ambt. Het rapporteert over de bevindingen van deze onderzoeken aan de leidinggevende ambtenaren en de verantwoordelijke ministers/staatssecretarissen. Het zijn zij die instaan voor de verdere opvolging van de bevindingen van het onderzoek.

De Federale Audit voert deze taken uit op een dubbele juridische basis:

  1. ofwel als intern meldingskanaal binnen een federale overheidsadministratie op basis van de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie, als ook het uitvoeringsbesluit van 20 oktober 2023;
  2. ofwel als forensische auditdienst op basis van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst.

Wat is een integriteitsschending binnen het federale openbare ambt?

Wat een integriteitsschending in het federale openbare ambt is wordt precies gedefinieerd
door art. 2 de wet van 8 december 2022.

In het algemeen kan gesteld worden dat er sprake is van een integriteitsschending in het federale openbare ambt wanneer de ambtenaren of andere personeelsleden van een federale overheidsadministratie in het kader van hun ambt handelen op een wijze die niet in overeenstemming is met de op hen toepasselijke wet/regelgeving en deontologie.

Wie kan een mogelijke integriteitsschending melden bij de Federale Audit?

Iedereen die meent weet te hebben van een integriteitsschending binnen het federale openbare ambt kan dit melden bij de Federale Audit. De Federale Audit evalueert elke melding die ze ontvangt op haar formele ontvankelijkheid en materiële relevantie.

Wij garanderen dat éénieder die bij ons melding doet, feedback krijgt over de ontvankelijkheid van zijn/haar melding en de beslissing om al dan niet naar de melding een onderzoek in te stellen.

Er is echter wel een onderscheid tussen twee categorieën van mogelijke melders:

1. De melders die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 december2022 en dus een melding kunnen doen bij de Federale Audit als intern meldingskanaal van de overheidsadministratie waarmee zij professioneel verbonden zijn. 

Deze melders genieten van de beschermingsmaatregelen waarin de wet van 8 december 2022 voorziet en zij hebben ook recht op feedback over het eindrapport van een onderzoek dat gevoerd is naar hun melding. Deze beschermingsmaatregelen kunnen genomen worden door de Federale Ombudsman en het Federale Instituut voor de Rechten van de mens. Meer informatie over wat deze beschermingsmaatregelen kunnen inhouden en hoe u er beroep op kan doen vindt u hier:

2. De melders die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 december2022. 

Zij genieten niet van specifieke wettelijke beschermingsmaatregelen en hebben geen recht op feedback over het eindrapport van een onderzoek dat gevoerd is naar hun melding. 

Wanneer valt men dan als melder onder het toepassingsgebied van de wet van 8 december 2022?
Hiervoor moet er voldaan zijn aan 2 voorwaarden:

  1. de gemelde feiten door de indiener van de melding komen overeen met een inbreuk op de integriteit, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 8 december 2022.
  2. de melder is een ambtenaar/personeelslid werkzaam bij een federale overheidsadministratie of komt in het kader van een werk gerelateerde context in contact met een federale overheidsadministratie en de aard van de arbeidsrelatie tussen de melder en de federale overheidsadministratie is duidelijk beschreven in de melding (tenzij de melder anoniem wenst te blijven);
  3. de federale overheidsadministratie in kwestie heeft de Federale Audit als intern meldingskanaal aangeduid of beschikt zelf niet over een intern meldingskanaal;

Hoe een mogelijke integriteitsschending binnen het Federale openbare ambt melden bij de Federale Audit?

U kan uw melding bij de Federale Audit doen op een aantal manieren.

U kan gebruik maken van ons online meldingsformulier.
Dit formulier biedt u ook de mogelijkheid om uw melding anoniem te doen.

U kan ons rechtstreeks een e-mail sturen
naar meldingen@audit.fed.be

U kan ons telefonisch contacteren
op 02 235 37 00

U kan een brief sturen naar
het volgende postadres:

Federale Interne Audit
Kruidtuinlaan 50 b 157
1000 Brussel
België

 

U kan telefonisch of per mail een afspraak maken
om uw melding te doen in onze kantoren. 

Wanneer u uw melding doet is het belangrijk dat u zo systematisch en nauwkeurig mogelijk de feiten en hun context waarvan u melding wenst te maken omschrijft.

Een succesvolle opvolging van uw melding hangt hier in hoge mate vanaf.

Ook is het sterk aan te bevelen dat u eventueel bewijsmateriaal en ander relevante elementen aan uw melding toevoegt.

Kan u nog ergens anders terecht als u een melding wilt doen over een mogelijke integriteitsschending binnen het federale openbare ambt?

De Federale Audit is een dienst die volledig autonoom werkt onder het toezicht van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). Zij garandeert dan ook dat uw melding in volledige onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid wordt behandeld.

Bij de opvolging van de melding zal ook nooit uw identiteit bekend gemaakt worden, tenzij de opvolging van de melding anders onmogelijk is en u daar expliciet toestemming toe geeft.

U hebt echter ook de mogelijkheid om uw melding te doen bij het externe meldingskanaal van de federale overheid dat wordt waargenomen door de Federale Ombudsman. Meer informatie over onder welke omstandigheden en hoe u een externe melding kan doen, vindt u hier.