www.belgium.be Logo of the federal government

Audits

Onze audits evalueren de efficiëntie en de effectiviteit van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen.

De audits behandelen de verschillende domeinen van de operationele uitvoering: budget en financiën, de informatie en communicatie technologie, de human resources, change en logistiek.

Ook forensische onderzoeken worden door ons uitgevoerd.

Auditperspectief

Wij auditeren vanuit het perspectief om:

  • inzicht te geven in de efficiëntie en de effectiviteit van de processen en de werking van de diensten
  • de potentiële opportuniteiten te identificeren op het vlak van inkomsten, kostenbesparing en investeringsbeleid
  • de werking te evalueren van de organisatie op het vlak van compliance
  • de synergie en de communicatie doorheen de diensten te verhogen
  • het begrip en de zichtbaarheid van bestaande en nieuwe risico’s te verhogen
  • 'change' binnen de diensten te triggeren

Auditprogrammatie

Wij stellen een auditplan voor dat gebaseerd is op risico assessments binnen de diensten. De resultaten van de risico assessments koppelen wij aan een eigen risico-inschatting. Met de voorzitters van de diensten worden tijdens thematische gesprekken de risico's finaal vastgelegd.

Door een effectief, risicogebaseerd auditplan, zorgen wij ervoor dat de prioriteiten van onze auditactiviteiten zijn afgestemd op de doelstellingen van de diensten. Op die manier bieden wij een toegevoegde waarde en vervullen wij onze rol als strategische businesspartner.

Opvolging

In onze auditrapporten formuleren wij aanbevelingen en verbeterpunten over de belangrijkste risico's.

Het is aan het management van de geauditeerde diensten om aan te geven hoe zij met deze aanbevelingen aan de slag willen gaan.

Wij volgen de realisatie van de aanbevelingen jaarlijks op.

Auditplan 2019

Het auditplan 2019 wordt hieronder voorgesteld.

Let op! Dit programma kan in de loop van het jaar worden aangepast.

Legende

  • Thematische audits
  • Punctuele audits

Governance & Compliance

Competence center LEX

FOD Sociale Zekerheid

Type: Punctual

Externe communicatie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Type: Punctual

Governance

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Type: Punctual

Financieel

Aanleveren patrimoniale informatie

FOD Financiën

Type: Punctual

Budgettering

FOD Mobiliteit, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Regie der Gebouwen

Type: Thematic

Certificering 2020

Type: Thematic

Personeelskredieten

FOD Justitie, FOD Financiën

Type: Thematic

Vergoedingen OCMW

FOD Sociale Zekerheid

Type: Thematic

Operationeel

Beheer aankopen

FOD Justitie

Type: Punctual

Beheer capaciteit

Fedasil

Type: Punctual

Beheer contracten

FOD Binnenlandse Zaken

Type: Punctual

Beheer kennis en competenties

Defensie

Type: Punctual

Change management

FOD Volksgezondheid, FAVV, RIZIV

Type: Punctual

Inspectieprocedures

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Type: Punctual

Rekrutering en selectie

FOD Justitie, FOD Volksgezondheid, FOD Buitenlandse Zaken

Type: Thematic

Toepassing wetgeving

FOD Volksgezondheid

Type: Punctual

Vergunningen en autorisaties

FOD Mobiliteit

Type: Punctual

IT

G-Cloud

Type: Thematic

IT Governance

Type: Thematic

IT security

Type: Thematic

KBO

FOD Economie

Type: Punctual

Persopoint

FOD BOSA, FOD Justitie, FOD Economie

Type: Punctual