www.belgium.be Logo of the federal government

Bij de forensische onderzoeken gaan wij in detail na hoe de vork aan de steel zit bij onregelmatigheden of misbruik, die zich voordoen bij de diensten en waarover wij meldingen hebben ontvangen.

Onregelmatigheden of misbruiken kunnen aan ons gemeld worden door iedereen: door oplettende burgers, door alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten, door leidinggevenden, door ministeriële medewerkers of ministers. Ook anonieme meldingen worden door ons bekeken.

De onregelmatigheden of misbruiken die in aanmerking komen om door ons behandeld te worden, moeten altijd betrekking hebben op handelingen die gesteld worden binnen de federale overheidsdiensten.

Zelf gaan wij ook geregeld proactief op zoek naar onregelmatigheden of misbruik bij de diensten.

Fraude

Bij onregelmatigheden of misbruik kan er fraude optreden.

Fraude is een breed begrip. Voorbeelden zijn fraude bij onkostennota’s, subsidiefraude, fraude bij openbare aankopen, fraude bij toelagen, fraude bij juridische constructies, fraude die voortkomt uit belangenvermenging, normvervaging, ...

Ook al valt er veel onder het begrip, fraude is altijd een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn. Er is altijd opzet in het spel. Iemand is altijd het slachtoffer.

Door fraude actief te bestrijden werkt de Federale Interne Audit mee aan een integere federale overheid.

Regelgeving

De onregelmatigheden of misbruiken die in aanmerking komen voor een forensisch onderzoek, situeren zich in integriteitsschendingen:

  • door ambtenaren van de federale overheidsdiensten
  • waarbij ambtenaren van de federale overheidsdiensten betrokken zijn
  • waarbij overheidsmiddelen worden aangewend

De wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden beschrijft het wetgevend kader.

Onderzoek

Elke melding van onregelmatigheden of misbruik wordt door ons gescreend.

We verzamelen informatie over de veronderstelde onregelmatigheden of misbruiken en gaan na of er voldoende rationele basis is om een onderzoek mogelijk te maken.

Indien voldoende elementen aanwezig zijn, voeren wij een administratief onderzoek uit.

De eerste stap in het onderzoek is meestal het beslag leggen op administratieve documenten en op digitale gegevens. We bekijken en analyseren alle informatie. Zo ontstaat een beeld van de onregelmatigheid en hoe die werd gepleegd.

Verhoren in de vorm van interviews is een vast onderdeel van het onderzoek. 

Als het onderzoek is afgerond dragen we het rapport over aan de hoogste leidinggevende van de federale dienst waar het onderzoek werd uitgevoerd of aan de bevoegde minister. Het is de leidinggevende of de minister die instaat voor de acties, die moeten worden ondernomen.

Om het algemeen belang te dienen, wordt een exemplaar van het rapport ook bezorgd aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie.